Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
słonecznie
19°C
Powróć do: Dla rodzica

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RYCZYWOLE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 78,3 Statutu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole.

§ 1
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole jest reprezentantem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole.
§ 2
Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole

§ 3
Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i  instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole.
§ 4
Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole 1/2018/2019.
§ 5
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH  I  RADY  RODZICÓW

§ 6
1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
1)  W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole.
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2), jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.
5) Do zadań wychowawcy należy:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
b) wybór Komisji Skrutacyjnej
c) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania
d) nadzorowanie przebiegu głosowania
6) Wybory do Rad Oddziałowych i Szkolnej Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Szkolnej Rady Rodziców.
7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
11) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
12) Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
15) Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu.
16) Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
17) Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.
18) Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 17, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7
1. Szkolna Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Rady, oraz:
-   zastępcę przewodniczącego,
-   sekretarza rady,
-   skarbnika rady,
-  2 członków
oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
3. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
5. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez radę.

§ 8
1.  Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

ROZDZIAŁ IV
CELE,  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW  RADY

§ 9
1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym,
- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.
3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy:
Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) uchwalanie Regulaminu Rady,
d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
f) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia  z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 10
1. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady         w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
§ 11
1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
3. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
4. Posiedzenia rady są protokołowane
5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12
Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 13
Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać dyrektor, rada pedagogiczna, rada oddziałowa rodziców, samorząd uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.
§ 14
1. Rada posiada rachunek bankowy.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby:     Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
4. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.
5. Rada Rodziców używa pieczątki o treści:

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

ul. Szkolna 1, 64-630 Ryczywół
tel. 67 283-70-26

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Ryczywół,  wrzesień 2018 r.                                   Przewodniczący Rady Rodziców

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.