SP w Ryczywole
Powróć do: Pedagog

Warto wiedzieć...

LEKCJA

  Uczniowie mają obowiązek:
•    przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji
•    uzupełniać  braki wynikające z nieobecności
•    systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych
•    na bieżąco odrabiać zadania domowe
•    czynnie i aktywnie uczestniczyć  w zajęciach lekcyjnych

Rodzice mają obowiązek:
•    kontrolować przygotowanie dziecka do zajęć lekcyjnych, zadbać o prawidłowe wyposażenie w podręczniki , zeszyty i inne pomoce szkolne
•    zainteresować się poziomem wiedzy i umiejętności osiąganych w szkole

 


 

SPRAWDZIAN, KARTKÓWKA


Uczniowie mają obowiązek:
•    przygotować się do sprawdzianu lub kartkówki
•    po otrzymaniu ocenionej kartkówki  dać ją do wglądu rodzicom
•    wiedzieć, że nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia kartkówki bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji

Rodzice mają obowiązek:
•    Zapoznać się z oceną ze sprawdzianu/kartkówki /testu swojego dziecka

Rodzice mają prawo:
•    Do wglądu w pracę klasową/test swojego dziecka u nauczyciela przedmiotu

 


 

PRACA DOMOWA


Uczniowie mają obowiązek:
•    posiadać starannie odrobione zadanie domowe
•    zgłosić brak zadania domowego przed rozpoczęciem lekcji z podaniem przyczyny jego braku
•    uzupełnić braki spowodowane dłuższą nieobecnością w uzgodnionym z nauczycielem terminie

Rodzice mają obowiązek:
•    zapoznać się z oceną uzyskaną za zadanie domowe
•    dopilnować, aby dziecko odrabiało zadania domowe

 


 

FREKWENCJA


Uczniowie mają obowiązek:
•    punktualnie przychodzić na zajęcia
•    usprawiedliwiać nieobecności w szkole bezpośrednio po przyjściu do szkoły

Rodzice mają obowiązek:
•    usprawiedliwiać nieobecność  swojego dziecka  w szkole poprzez usprawiedliwienia pisemne, telefoniczne lub e-mail (jednodniowa nieobecność), nieobecność powinna być usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu dziecka do szkoły
•    mieć świadomość, że ilość nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności ma wpływ na ocenę z zachowania
 
W sytuacji bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem po nieobecności dziecka dopuszcza się formę ustnego usprawiedliwiania

 


 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO


Uczniowie mają obowiązek:
•    podczas przerw zachowywać się spokojnie,  aby swoim zachowaniem nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczniów np. nie biegać, nie krzyczeć, nie siadać na schodach, nie rzucać plecakami lub innymi przedmiotami
•    o złym samopoczuciu poinformować dyżurującego nauczyciela
•    podporządkować się poleceniom dyżurującego nauczyciela
•    podczas niekorzystnej pogody i bez nadzoru nauczyciela dyżurującego nie przebywać na placu zabaw i podwórku szkolnym
•    nosić zmienne obuwie, na płaskiej, nie ślizgającej się podeszwie

Uczniowie nie mogą:
•    stosować makijażu i farbować włosów
•    nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu
•    zapraszać obcych osób do szkoły
•    przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
•    palić tytoniu, pic alkoholu, używać środków odurzających

Rodzice mają obowiązek:
•    przekazywać wychowawcy  istotne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka
•    na wezwanie przybyć  do szkoły po chorego ucznia

 


 

STRÓJ UCZNIA


Uczniowie mają obowiązek:
•    ubierać się do szkoły stosownie do okoliczności, w dni świąteczne stosować strój galowy
biała, wizytowa bluzka i czarna lub granatowa spódnica(dziewczynki),
biała, wizytowa koszula i granatowe lub czarne spodnie (chłopcy)
•    noszenie zmiennego obuwia i stroju na lekcje wychowania fizycznego
Rodzice mają obowiązek:
•    zaopatrzyć swoje dziecko w odpowiedni strój do szkoły na co dzień i podczas uroczystości  szkolnych

 


 

POSZANOWANIE MIENIA SZKOLNEGO


Uczniowie mają obowiązek:
•    szanować mienie szkolne
•    w wyznaczonym terminie zwracać książki do biblioteki szkolnej lub inne rzeczy wypożyczone ze szkoły
•    w porozumieniu z rodzicami naprawić zniszczone mienie szkolne

Rodzice mają obowiązek:
•    ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie szkolne

 


 
PRZEPŁYW INFORMACJI

Rodzice mają prawo do kontaktu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu, w wyznaczonych terminach zebrań lub indywidualnych konsultacji

Prosimy o nieprzerywanie zajęć lekcyjnych w celu spotkania się w sprawie dziecka  
z wychowawcą lub innym nauczycielem.
W przypadku złego samopoczucia ucznia lub w innych wyjątkowych sytuacjach nauczyciel powiadamia rodziców telefonicznie.
Bieżące sprawy można załatwiać drogą elektroniczną (e-dziennik).